Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het goed fysiek in bezit krijgt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, in hetzelfde afhaalpunt terug te bezorgen, in perfecte staat en originele verpakking : u bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan.

Deze heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.

Wanneer de consument het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij de zaak daadwerkelijk wil houden, is deze aansprakelijk voor de waardevermindering. De webwinkelier heeft dus recht op vergoeding wanneer de consument het product gebruikt terugzendt.

Herroepingsrecht uitoefenen

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Meubelen Gaverzicht via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kan hiervoor volgende tekst gebruiken :

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Aan: Webshop Gaverzicht
Hierbij deel ik u mee de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen wens te herroepen :

Besteld op :
Ontvangen op :
Naam consument :
Adres consument :
E-mail consument :
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) :
Datum :

Terugbetaling na herroeping

Zodra de goederen overeenkomstig de herroepingsvoorwaarden bij Meubelen Gaverzicht zijn aangekomen, wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen het overeenkomstige bedrag terugbetaald.

Geschillen

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.